Distinctive gas-phase fragmentation pathway of the mitorubramines, novel secondary metabolites from Hypoxylon fragiforme.

Distinctive gas-phase fragmentation pathway of the mitorubramines, novel secondary metabolites from Hypoxylon fragiforme.

1,20 €

Svilar L, Stankov-Jovanovic V, Stadler M, Nedev H, Tabet JC


Rapid Commun Mass Spectrom
MetabolomeIDF